Google+
Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
King Gesar of Ling

King Gesar of Ling with English subtitles: https://www.youtube.com/user/Linglhamo

Messenger of the king

Publié le 17 Mai 2015 par Ling Lhamo

Messenger of the king

གདུང་རྒྱུད་གཅིག་ལས་ཆད་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ།་རྣམས་པ་ཚོའི་སྐུ་ཁམས་བཟང་། ང་ནི་ཕ་ཡུལ་རྫ་ཆུ་ཁ་བ་ནས་འཚར་ལུང་བྱུང་བའི་གསར་སྐྱེས་གླུ་མ་བཅོ་ལྔ་ལྷ་མོ་ཡིན། ངས་དེ་རིང་འདི་ནས་རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ཡུལ་ན་བཞུགས་པའི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་ཡོངས་ལ་དྲི་མེད་ཁ་བཏགས་ཞིག་གི་ འཚབ་ལ་བཙན་པོའི་ཕོ་ཉ་ཞེས་པའི་རྡུང་ལེན་ཞིག་བཀོད་སྒྲིགས་བྱས་ཡོད།...

Lire la suite

« Long Life to HH Dalai Lama » by one Chinese

Publié le 15 Mai 2015 par Ling Lhamo

« Long Life to HH Dalai Lama » by one Chinese

Lire la suite

Bumpa Shelkar to ask the help for Ling Kingdom

Publié le 14 Mai 2015 par Ling Lhamo

Bumpa Shelkar to ask the help for Ling Kingdom

Bard singer Sangpo, from Nyenpo Yurtse Ling Gesar association in Golok Chigdril (Eastern Tibet), singing the song of Bumpa Shelkar, the elder brother of Choru. Choru was expelled from the Ling ...

Lire la suite

Epic of King Gesar: Bumpa Shelkar to ask the help for Ling Kingdom

Publié le 12 Mai 2015 par Ling Lhamo

Epic of King Gesar: Bumpa Shelkar to ask the help for Ling Kingdom

Bard singer Sangpo, from Nyenpo Yurtse Ling Gesar association in Golok Chigdril (Eastern Tibet), singing the song of Bumpa Shelkar, the elder brother of Choru. Choru was expelled from the Ling kingdom by his jealous oncle Akhu Trothung in one sad country,...

Lire la suite

"Horse race for the Ling Kingdom" by Gesar bards from Nyenpo Yurtse

Publié le 3 Mai 2015 par Ling Lhamo

"Horse race for the Ling Kingdom" by Gesar bards from Nyenpo Yurtse

ཨ་བཟོད་དགོན་གཉན་པོ་གཡུ་རྩེ་གླིང་གེ་སར་སྒྱུ་རྩལ་ཚོགས་པ། རྟ་རྒྱུག་ནོར་བུ་ཆ་བདུན། Association of bard artists "Nyenpo Yurtse" from Azoe monastery in Golok Chikdril (Eastern Tibet) performed today the episode "Horse race for the Ling Kingdom".

Lire la suite

Praise for the world peace

Publié le 3 Mai 2015 par Ling Lhamo

Praise for the world peace

An incredibly courageous Amdo lady sings this great Tibetan patriotic song (smuggled from Tibet, then English subtitled).

Lire la suite

Tibetan song "Speak the pure native language, and you will save your honour" by Ale Wangchen Dorje

Publié le 3 Mai 2015 par Ling Lhamo

Tibetan song "Speak the pure native language, and you will save your honour" by Ale Wangchen Dorje

རང་སྐད་རང་ཡིག་རང་མིའི་ཚེ་སྲོག་ཡིན། རང་སྲོལ་རང་ལུགས་རང་མིའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན། རིགས་ལ་བརྩེ་བའི་རང་མི་སྤུན་ཟླ་ཚོ། རང་སྐད་གཙང་མ་ཤོད་དང་ལ་རྒྱ་ཡོད། རང་གི་སྐད་འདི་མེས་པོའི་བླ་སྲོག་ཡིན། རང་གི་སྲོལ་འདི་མེས་པོའི་གཅེས་ནོར་ཡིན། རིགས་ལ་བརྩེ་བའི་རང་མི་སྤུན་ཟླ་ཚོ། རང་སྲ...

Lire la suite

Tibetan song "Praise for the world peace"

Publié le 1 Mai 2015 par Ling Lhamo

Tibetan song "Praise for the world peace"

An incredibly courageous Amdo lady sings this great Tibetan patriotic song (smuggled from Tibet, then English subtitled).

Lire la suite