Google+
Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
King Gesar of Ling

King Gesar of Ling with English subtitles: https://www.youtube.com/user/Linglhamo

Save Tibetan sacred mountains, save the sources of our humanity!

Publié le 5 Août 2013

Save Tibetan sacred mountains, save the sources of our humanity!

མགོ་ལོག་གཏེར་མཛོད་ཕྱུག་མོ་སོས་མི་ཐུབ་པའི་རྨ་ཁ་རྫས་འགྱུར་གྱིས་འབག་རྩོག་ཚེ་སྲོག་གི་གྱོང་གུད་ཆོས་་གཏེར་ཆུ་གཏེར་གསེར་གཏེར་དངུལ་གཏེར་ཡོན་ཏན་གྱི་གཏེར་སོགས་སྔོག་འདོན་འདི་སེམས་ཕམ་པའི་ཨ་ཁ་ཁ་ཕ་ཡུལ་ལགས

Save Tibetan sacred mountains, save the sources of our humanity!
Save Tibetan sacred mountains, save the sources of our humanity!
Save Tibetan sacred mountains, save the sources of our humanity!
Save Tibetan sacred mountains, save the sources of our humanity!
Save Tibetan sacred mountains, save the sources of our humanity!
Commenter cet article