Google+
Overblog Suivre ce blog
Editer l'article Administration Créer mon blog
King Gesar of Ling

King Gesar of Ling with English subtitles: https://www.youtube.com/user/Linglhamo

ཀིརྟི་སྐྱབས་མགོན་ཚང་ལ་རྫ་དབོན་པོ་དགོན་གཞུང་གིས་ཕུལ་བའི་ཞུ་འཕྲིན།

Publié le 12 Août 2013 par Ling Lhamo

ཀིརྟི་སྐྱབས་མགོན་ཚང་ལ་རྫ་དབོན་པོ་དགོན་གཞུང་གིས་ཕུལ་བའི་ཞུ་འཕྲིན།
ཀིརྟི་སྐྱབས་མགོན་ཚང་ལ་རྫ་དབོན་པོ་དགོན་གཞུང་གིས་ཕུལ་བའི་ཞུ་འཕྲིན།
ཀིརྟི་སྐྱབས་མགོན་ཚང་ལ་རྫ་དབོན་པོ་དགོན་གཞུང་གིས་ཕུལ་བའི་ཞུ་འཕྲིན།

ཀིརྟི་སྐྱབས་མགོན་ཚང་ལ་རྫ་དབོན་པོ་དགོན་གཞུང་གིས་ཕུལ་བའི་ཞུ་འཕྲིན། གཟུ་བོར་གནས་པ་སུ་ཞིག་ཡོད་ན་བརྒྱུད་བསྐུར་བྱེད་རོག

Commenter cet article

jean 17/12/2013 04:43

Gyatsa Shelkar organises the army of Ling kingdom, to riposte the attack of the army of Cannibal-Demon from northern country Chang.

karma trinley 12/08/2013 18:15

ཞུ་འཕྲིན་འདི་རྫ་དབོན་པོ་དགོན་གཞུང་རང་གིས་ཕུལ་བ་ཡིན་མིན་གྱི་རྙོག་གླེང་ཞིག་ཀྱང་གོ་རྒྱུ་འདུག་ལ། མ་ཟད་གང་ཟག་བྱེ་བྲག་པ་ཞིག་ལ་འབུལ་རྒྱུའི་ཡི་གེ་དེ་འབུལ་ཡུལ་ལ་འཕྲོད་ཡོད་མེད་བཤད་ཚོད་མི་ཤེས་པའི་སྐབས་ནས་དྲ་ལམ་དུ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་མ་ཚད། བརྒྱུད་སྐུལ་བྱེད་རོགས་སོགས་ཟེར་ལུགས་ལ་བལྟས་ན་ད་ནི་རྔ་བ་ཀིརྟི་དགོན་དང་སྒོ་ཤེར་སྐོར་གྱི་གནད་དོན་འདི་ཕྱི་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་གཡོ་འཁྲབ་ངན་པ་ཞིག་གི་རྒྱུ་རུ་སྒྱུར་གྱིན་མེད་དམ་སྙམ་པའི་སེམས་ཚབ་ཞིག་ཀྱང་རང་བཞིན་གྱིས་སྐྱེ་ཡོང་གིན་འདུག ཨ་་་་་བོད་པ་ཚང་འདི་ལས་རེ་ངན།